Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande
I. DATA OCH VILLKOR FÖR PADELWORLDPRESS (egendom för PADEL TALENT, SL)

Företaget som äger domänen under vilken du har fått åtkomst till denna information genom att klicka på "Legal notice" gör tillgänglig för besökare en serie data som enligt lag 34/2002 av den 11 juli om "Society Services and Information of Electronic Commerce" (LSSICE) ) är obligatoriska

1. Padel World Press (från PADEL TALENT, SL), informerar dig att:

Företagsnamn: PADEL TALENT, SL
Registrerat kontor: C/ MALACUERA 36 B1 P3 2B 28180 TORRELAGUNA (MADRID)
Kontaktmedium: [e-postskyddad]

2. Vi informerar dig om att Padel Word Press syftar till att förse allmänheten i allmänhet med kunskap om de aktiviteter som detta företag bedriver och de produkter och tjänster det tillhandahåller, genom att överföra köpförfrågningar till de kommersiella tjänster som stödjer oss. Dessutom för att ge information relaterad till ämnet för varje tematisk blogg.

3. Informationen relaterad till de produkter och tjänster som erbjuds i Padel Word Press (kontrakt, egenskaper, hänvisningar till priser, tillämpliga skatter, fraktkostnader, när de är användarens ansvar och andra specifika omständigheter), kommer att informeras till användaren genom en faktura före betalning av densamma eller på begäran genom de olika kontaktsätt som du hittar i vår kontaktsektion.

4. I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, om skydd av personuppgifter (LOPD) och tillämpningsföreskrifterna, garanterar vi säkerheten och sekretessen för de uppgifter som tillhandahålls av dina kunder. Se Sekretesspolicy och Dataskydd.

5. De immateriella rättigheterna till Padel Word Press, dess källkod, design, navigeringsstruktur, databaser och de olika elementen som finns däri ägs av PADEL TALENT, SL, och vi har exklusivt utövande av exploateringsrättigheterna för desamma i alla form och i synnerhet rättigheterna till mångfaldigande, distribution, offentlig kommunikation, tillgängliggörande och omvandling.

6. Användaren har undantagsvis behörighet att delvis reproducera innehållet i PADEL TALENT, SL, endast och exklusivt, om alla följande villkor är uppfyllda:

Att det är kompatibelt med webbens syften.
Att det utförs med det enda syftet och avsikten att erhålla informationen för personligt och privat bruk, absolut utesluten för något ändamål eller kommersiellt bruk eller för dess distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.
Att inget av innehållet, dokumenten eller grafiken relaterade till denna webbplats ändras på något sätt.
Att ingen grafik, ikon eller bild tillgänglig på denna webbplats används, kopieras eller distribueras separat från texten eller andra bilder som åtföljer den.
All annan användning måste meddelas och godkännas, tidigare och uttryckligen.

7. PADEL TALENT, SL tar inget ansvar som härrör från anslutningen eller innehållet i tredje parts länkar som hänvisas till på webbplatsen.

8. PADEL TALENT, SL förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på dess webbplats eller i dess konfiguration och presentation.

9. PADEL TALENT, SL garanterar inte frånvaron av fel vid åtkomst till webbplatsen, i dess innehåll eller att den uppdateras, även om PADEL TALENT, SL kommer att göra sitt bästa för att, när så är lämpligt, undvika, korrigera eller uppdatera dem. .

10. Både tillgången till PADEL TALENT, SL och användningen som kan göras av informationen däri är exklusivt ansvar för den som gör det. Användaren kommer att ansvara för alla åtgärder som utförs med sitt användar-ID. Specifikt kommer du att ansvara för att välja, som nyckel och som en påminnelse om detta, starka lösenord och fraser, det vill säga siffror och bokstäver och även, i system som tillåter det, skiljetecken och specialtecken, svåra att gissa. I synnerhet kommer Användaren att undvika att välja ord från ordboken, ord som är relaterade till honom själv (släktnamn, adress, födelsedatum, etc.) eller lätta att gissa (kombinationer av namn med månader, prefix och suffix, etc.) . PADEL TALENT, SL kommer inte att hållas ansvarigt för någon konsekvens, skada eller skada som kan uppstå från nämnda åtkomst eller användning av informationen.

11. PADEL TALENT, SL ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för eventuell skada som kan orsakas på Användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), filerna eller dokumenten som lagras däri förekomst av virus på Användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webbplatsen, av ett fel i webbläsaren eller av användningen av icke uppdaterade versioner av densamma.

12. Cookies är ett verktyg som används av webbservrar för att lagra och hämta information om sina besökare. De är små textfiler som vi skickar till din dator för att hålla ett register över dina preferenser och komma ihåg dem när du kommer tillbaka. PADEL TALENT, SL använder cookies för att underlätta navigering genom sin webbplats och för att få större effektivitet och personalisering av de tjänster som erbjuds användarna. De cookies som används tillåter oss att lagra information om Användarens preferenser och språk, för att kunna visa dem innehåll och erbjudanden av särskilt intresse i enlighet med deras profil och för att registrera hur många gånger ett visst meddelande visas för en Användare ( i allmänhet nyheter på webben). Användaren kan fritt bestämma huruvida de cookies som används på sin hårddisk ska implementeras eller inte. I detta avseende kan användaren konfigurera sin webbläsare för att acceptera eller avvisa, som standard, alla cookies, eller att få ett meddelande på skärmen om mottagandet av varje cookie och i det ögonblicket bestämma om den ska implanteras eller inte på sin hårddisk. . För att göra detta föreslår vi hjälpsektionen i din webbläsare, för att ta reda på hur du ändrar de inställningar du använder för närvarande.

II. UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE INNEHÅLL OCH TJÄNSTER

Ägaren till PADEL TALENT, SL tillhandahåller sina tjänster och innehåll på en kontinuerlig basis med alla tekniska medel som står till dess förfogande för att utföra nämnda tillhandahållande på ett tillfredsställande sätt. Innehållet i PADEL TALENT, SL utgör eller ersätter inte professionell rådgivning, därför är ägaren av PADEL TALENT, SL befriad från allt ansvar, direkt eller indirekt, som kan uppstå från användning eller tillämpning av informationen på denna webbplats utanför deras syften.

Ägaren till PADEL TALENT, SL kan göra ändringar i informationen på webbplatserna och de tjänster som tillhandahålls genom den utan att ge upphov till någon rätt till krav eller ersättning för användaren.

Ägaren till PADEL TALENT, SL är inte ansvarig för skador av något slag som kan uppstå på grund av att PADEL TALENT, SL inte är tillgänglig eller kontinuitet. På samma sätt är ägaren inte ansvarig för några fel eller skador, direkta eller indirekta, som kan orsakas på användarens datorsystem eller filerna som lagras där, till följd av virus eller andra skadliga datorprogram som kan finnas på filerna. webbplatser. På samma sätt informeras användaren om att PADEL TALENT, SL är byggt på WordPress och innehåller en mängd installerade plugins vars säkerhet eller tillförlitlighet inte kan testas innan det implementeras; Dessa är dock endast inhämtade från officiella källor eller kataloger, så sådan tillförlitlighet förutsätts inte garanteras.

Ägaren till PADEL TALENT, SL ansvarar inte för skador av något slag som kan uppstå från vetskapen som obehöriga tredje parter kan ha om användardata och deras användning av dem.

Ägaren av PADEL TALENT, SL är inte ansvarig för innehållet, uttrycken eller åsikterna som uttrycks och publiceras av användarna av webbplatsen, de senare är ensam ansvarig för alla ändamål. Ägaren förbehåller sig rätten att utföra alla modereringsåtgärder eller operationer, inklusive att redigera eller ta bort stötande, oförskämda eller andra meddelanden som den anser vara olämpliga. Användaren meddelas att modereringsoperationer kommer att utföras med jämna mellanrum, så länge som ägaren har tid för det; och inte i något fall före dess effektiva publicering för att i möjligaste mån garantera den grundläggande rätten till yttrandefrihet i dess högsta omfattning. Observera dock att det finns aktiva automatiska verktyg som övervakar och blockerar meddelanden som verkar vara skräppost innan de publiceras.

III. IMMATERIELL EGENSKAP FÖR INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

De texter och grafiska element som utgör PADEL TALENT, SL, samt deras presentation och montering, är ägarens exklusiva egendom eller innehar ägaren nödvändiga nyttjanderättigheter. Utan att det påverkar det föregående, tillhör de handelsnamn, varumärken eller särskiljande tecken som förekommer och hänvisas till på denna webbplats sina respektive ägare och skyddas av gällande lagstiftning i detta avseende.

Användning av hyperlänkar till PADEL TALENT, SL är tillåtet, både till huvudsidan och till interiörsidorna.

All användning, omvandling eller exploatering av innehållet som ingår i PADEL TALENT, SL för ändamål som strider mot lag, moral eller allmän ordning är förbjuden.

Observera att de flesta av bilderna som används för att illustrera sidorna och inläggen i PADEL TALENT, SL har tagits från Google Bilder-databasen, så om de i något fall bryter mot äganderätten kan de ändras eller raderas om de vill genom att kontakta: anger platsen för bilden, ägarens information och deras önskan om modifiering.

IV. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

PADEL TALENT, SL förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och integritetspolicy när det bedöms lämpligt. Användaren är skyldig att granska innehållet i dessa användarvillkor och sekretesspolicy. På samma sätt förstår och accepterar du var och en av klausulerna i detta dokument. Det är användarens hela ansvar att granska ovan nämnda villkor.