Rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande
I. DATA OCH VILLKOR FÖR Padel World Press (ägs av Padel Company: Eventos y Comunicación SL)

Företaget som äger domänen under vilken du har fått åtkomst till denna information genom att klicka på "Legal notice" gör tillgänglig för besökare en serie data som enligt lag 34/2002 av den 11 juli om "Society Services and Information of Electronic Commerce" (LSSICE) ) är obligatoriska

1. Padel World Press (från Padel Company: Eventos y Comunicación SL), informerar dig att:

Padel World Press är registrerat som handelsnamn nr 312.058 Padel World Press i klasserna 25, 28 och 35 i namnet Óscar Aguiar Núñez.
Företagsnamn: Óscar Aguilar Núñez
Registreringsnummer: 2010C3656140284B
Registrerat kontor: Avd. Monasterio de El Escorial 74 3ºC
Kontaktmedium: [e-postskyddad]

2. Vi informerar dig om att Padel Word Press syftar till att förse allmänheten i allmänhet med kunskap om de aktiviteter som detta företag bedriver och de produkter och tjänster det tillhandahåller, genom att överföra köpförfrågningar till de kommersiella tjänster som stödjer oss. Dessutom för att ge information relaterad till ämnet för varje tematisk blogg.

3. Informationen relaterad till de produkter och tjänster som erbjuds i Padel Word Press (kontrakt, egenskaper, hänvisningar till priser, tillämpliga skatter, fraktkostnader, när de är användarens ansvar och andra specifika omständigheter), kommer att informeras till användaren genom en faktura före betalning av densamma eller på begäran genom de olika kontaktsätt som du hittar i vår kontaktsektion.

4. I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, om skydd av personuppgifter (LOPD) och tillämpningsföreskrifterna, garanterar vi säkerheten och sekretessen för de uppgifter som tillhandahålls av dina kunder. Se Sekretesspolicy och Dataskydd.

5. De immateriella rättigheterna för Padel Word Press, dess källkod, design, navigeringsstruktur, databaser och de olika elementen som finns däri tillhör Padel Company: Eventos y Comunicación SL, vilket motsvarar oss exklusivt utövande av rättigheternas utnyttjande av detsamma på något sätt och i synnerhet rättigheterna till mångfaldigande, distribution, offentlig kommunikation, tillgängliggörande och omvandling.

6. Användaren har undantagsvis behörighet att delvis reproducera innehållet i Padel Company: Eventos y Comunicación SL, endast och exklusivt, om alla följande villkor är uppfyllda:

Att det är kompatibelt med webbens syften.
Att det utförs med det enda syftet och avsikten att erhålla informationen för personligt och privat bruk, absolut utesluten för något ändamål eller kommersiellt bruk eller för dess distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller dekompilering.
Att inget av innehållet, dokumenten eller grafiken relaterade till denna webbplats ändras på något sätt.
Att ingen grafik, ikon eller bild tillgänglig på denna webbplats används, kopieras eller distribueras separat från texten eller andra bilder som åtföljer den.
All annan användning måste meddelas och godkännas, tidigare och uttryckligen.

7. Padel Company: Eventos y Comunicación SL tar inte på sig något ansvar som härrör från anslutningen eller innehållet i tredje parts länkar som hänvisas till på webben.

8. Padel Company: Eventos y Comunicación SL förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på dess webbplats eller i dess konfiguration och presentation.

9. Padel Company: Eventos y Comunicación SL garanterar inte frånvaron av fel vid åtkomst till webben, i dess innehåll eller att det uppdateras, även om Padel Company: Eventos y Comunicación SL kommer att göra sitt bästa för att, där så är lämpligt, undvika . , korrigera eller uppdatera dem.

10. Både tillgången till Padel Company: Eventos y Comunicación SL och användningen som kan göras av informationen däri är ensamansvaret för den som utför det. Användaren kommer att ansvara för alla åtgärder som utförs med hans användaridentifierare. Specifikt kommer den att ansvara för att välja robusta lösenord och fraser som lösenord och påminnelser, det vill säga siffror och bokstäver och även, i system som tillåter det, skiljetecken och specialtecken som är svåra att gissa. I synnerhet kommer Användaren att undvika att välja ord från ordboken, ord som är relaterade till honom själv (släktnamn, adress, födelsedatum, etc.) eller lätta att gissa (kombinationer av namn med månader, prefix och suffix, etc.) . Padel Company: Eventos y Comunicación SL kommer inte att hållas ansvarigt för någon konsekvens, skada eller skada som kan uppstå från nämnda åtkomst eller användning av informationen.

11. Padel Company: Eventos y Comunicación SL ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för eventuell skada som kan orsakas på Användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), filerna eller dokumenten som lagras däri. , som en konsekvens av förekomsten av virus i användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webben, ett fel på webbläsaren eller användningen av icke-uppdaterade versioner av densamma.

12. Cookies är ett verktyg som används av webbservrar för att lagra och hämta information om sina besökare. Det är små textfiler som vi skickar till din dator för att hålla reda på dina preferenser och komma ihåg dem när du kommer tillbaka. Padel Company: Eventos y Comunicación SL använder cookies för att underlätta surfning på sin webbplats och för att få större effektivitet och personalisering av de tjänster som erbjuds användarna. De cookies som används tillåter att information lagras om användarens preferenser och språk, för att kunna visa innehåll och erbjudanden av särskilt intresse i enlighet med deras profil och registrera hur många gånger ett visst meddelande visas för en användare ( i allmänhet nyheter på webben). Användaren kan fritt bestämma om den ska implantera de cookies som används på sin hårddisk eller inte. I detta avseende kan användaren konfigurera sin webbläsare för att acceptera eller avvisa, som standard, alla cookies, eller att få ett meddelande på skärmen om mottagandet av varje cookie och vid den tidpunkten bestämma om den ska installeras på sin hårddisk.. För att göra detta föreslår vi hjälpsektionen i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar de inställningar du använder för närvarande.

II. UNDANTAG FRÅN ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE INNEHÅLL OCH TJÄNSTER

Ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL tillhandahåller sina tjänster och innehåll på löpande basis med alla tekniska medel som står till dess förfogande för att utföra nämnda tjänst på ett tillfredsställande sätt. Innehållet i Padel Company: Eventos y Comunicación SL utgör eller ersätter inte professionell rådgivning, så ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL är befriad från allt ansvar, direkt eller indirekt, som kan härröra från användningen eller tillämpningen av informationen på denna webbplats utanför dess syften.

Ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL kan göra ändringar i informationen på webbplatserna och de tjänster som tillhandahålls genom den utan att ge användaren rätt att göra anspråk på eller gottgöra.

Ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL är inte ansvarig för skador av något slag som kan uppstå på grund av att Padel Company: Eventos y Comunicación SL inte är tillgänglig eller kontinuitet i driften. På samma sätt är ägaren inte ansvarig för eventuella fel eller skador, direkta eller indirekta, som kan orsakas på användarens datorsystem eller filer som lagras i det, som ett resultat av virus eller någon annan skadlig datorapplikation som kan vara värd i webbplatserna. På samma sätt informeras användaren om att Padel Company: Eventos y Comunicación SL är byggt på WordPress och innehåller en mängd installerade plugins vars säkerhet eller tillförlitlighet inte kan testas innan de sätts i drift; dessa är dock endast inhämtade från officiella källor eller kataloger, så nämnda tillförlitlighet antas inte garanteras.

Ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL är inte ansvarig för skador av något slag som kan uppstå från vetskapen som obehöriga tredje parter kan ha om användardata och deras användning av dem.

Ägaren till Padel Company: Eventos y Comunicación SL ansvarar inte för innehållet, uttrycken eller åsikterna som uttrycks och publiceras av användare av webbplatsen, varvid de senare är ensamt ansvarig för alla ändamål. Ägaren förbehåller sig rätten att utföra alla modereringsåtgärder eller operationer, inklusive att redigera eller ta bort stötande, oförskämda eller andra meddelanden som den anser vara olämpliga. Användaren varnas för att modereringsoperationerna kommer att utföras med jämna mellanrum, förutsatt att ägaren har tid för det; och, i inget fall före dess effektiva publicering, för att så långt som möjligt garantera den grundläggande rätten till yttrandefrihet i dess högsta omfattning. Det noteras dock att det finns aktiva automatiska verktyg som kontrollerar och blockerar meddelanden som verkar vara skräppost innan de publiceras.

III. IMMATERIELL EGENSKAP FÖR INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

De texter och grafiska element som utgör Padel Company: Eventos y Comunicación SL, såväl som deras presentation och montering, är ägarens exklusiva egendom eller så innehar denne de nödvändiga exploateringsrättigheterna. Oavsett det föregående tillhör de handelsnamn, varumärken eller särskiljande tecken som förekommer och hänvisas till på denna webbplats sina respektive ägare och skyddas av gällande lagstiftning i detta avseende.

Användning av hyperlänkar till Padel Company: Eventos y Comunicación SL, både till huvudsidan och till interiörsidorna, är tillåten.

All användning, omvandling eller exploatering av innehållet som ingår i Padel Company: Events and Communication SL för ändamål som strider mot lag, moral eller allmän ordning är förbjuden.

Det rekommenderas att de flesta bilder som används för att illustrera Padel Company:s sidor och poster: Eventos y Comunicación SL har tagits från Googles bilddatabas, så att om de i vilket fall som helst bryter mot äganderätten kan de ändras eller raderas om de önskar det genom att kontakta: ange platsen för bilden, ägarens data och deras önskan att ändra den.

IV. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

Padel Company: Eventos y Comunicación SL förbehåller sig rätten att ändra sina användarvillkor och integritetspolicy när det bedöms lämpligt. Användaren är skyldig att granska innehållet i dessa användarvillkor och sekretesspolicy. På samma sätt förstår och accepterar du var och en av klausulerna i detta dokument. Det är användarens hela ansvar att granska ovan nämnda villkor.