Wettelijke Kennisgeving

Wettelijke Kennisgeving
I. GEGEVENS EN VOORWAARDEN VAN PADELWORLDPRESS (eigendom van PADEL TALENT, SL)

Het bedrijf dat eigenaar is van het domein waaronder u toegang hebt gekregen tot deze informatie door op 'Juridische kennisgeving' te klikken, stelt bezoekers een reeks gegevens ter beschikking die volgens Wet 34/2002 van 11 juli betreffende 'Society Services and Information of Electronic Commerce' (LSSICE ) zijn verplicht

1. Padel World Press (van PADEL TALENT, SL), informeert u dat:

Bedrijfsnaam: PADEL TALENT, SL
Maatschappelijke zetel: C/ MALACUERA 36 B1 P3 2B 28180 TORRELAGUNA (MADRID)
Contactmedium: [e-mail beveiligd]

2. We informeren u dat Padel Word Press ernaar streeft het publiek in het algemeen kennis te geven van de activiteiten die dit bedrijf uitvoert en de producten en diensten die het levert, door aankoopverzoeken door te geven aan de commerciële diensten die ons ondersteunen. Bovendien, om informatie te verstrekken met betrekking tot het onderwerp van elke thematische blog.

3. De informatie met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden in Padel Word Press (contracten, kenmerken, verwijzingen naar prijzen, toepasselijke belastingen, verzendkosten, wanneer deze voor rekening van de gebruiker zijn en andere specifieke omstandigheden), wordt aan de gebruiker meegedeeld via een factuur voorafgaand aan de betaling daarvan of op verzoek via de verschillende contactmiddelen die u vindt in onze rubriek Contact.

4. In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsvoorschriften, garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die door uw klanten worden verstrekt. Zie Privacybeleid en gegevensbescherming.

5. De intellectuele eigendomsrechten van Padel Word Press, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuur, de databases en de verschillende elementen daarin zijn eigendom van PADEL TALENT, SL, en wij hebben de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten daarvan in elke vorm en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, publieke communicatie, beschikbaarstelling en transformatie.

6. De gebruiker is bij wijze van uitzondering gemachtigd om de inhoud van PADEL TALENT, SL uitsluitend en uitsluitend gedeeltelijk te reproduceren als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

Dat het compatibel is met de doeleinden van het web.
Dat het wordt uitgevoerd met het enige doel en de bedoeling om de informatie voor persoonlijk en privégebruik te verkrijgen, absoluut uitgesloten voor enig doel of commercieel gebruik of voor distributie, openbare communicatie, transformatie of decompilatie.
Dat niets van de inhoud, documenten of afbeeldingen met betrekking tot deze website op enigerlei wijze wordt gewijzigd.
Dat geen enkele afbeelding, pictogram of afbeelding die op deze website beschikbaar is, wordt gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd afzonderlijk van de tekst of andere afbeeldingen die ermee gepaard gaan.
Elk ander gebruik moet vooraf en uitdrukkelijk worden meegedeeld en geautoriseerd.

7. PADEL TALENT, SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de verbinding of inhoud van links van derden waarnaar op de website wordt verwezen.

8. PADEL TALENT, SL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op de website of in de configuratie en presentatie ervan.

9. PADEL TALENT, SL garandeert niet de afwezigheid van fouten bij de toegang tot de Website, in de inhoud ervan, of dat deze wordt bijgewerkt, hoewel PADEL TALENT, SL haar uiterste best zal doen om deze, waar nodig, te vermijden, corrigeren of bijwerken. .

10. Zowel de toegang tot PADEL TALENT, SL als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die worden uitgevoerd met zijn gebruikers-ID. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het kiezen, als sleutel en als herinnering daaraan, van sterke wachtwoorden en zinnen, dat wil zeggen cijfers en letters en zelfs, in systemen die dit toestaan, leestekens en speciale tekens, die moeilijk te raden zijn. In het bijzonder vermijdt de Gebruiker het kiezen van woorden uit het woordenboek, woorden die verband houden met hemzelf (familienaam, adres, geboortedatum, enz.) of gemakkelijk te raden zijn (combinaties van namen met maanden, voor- en achtervoegsels, enz.) . PADEL TALENT, SL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie.

11. PADEL TALENT, SL is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden, noch voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van virussen op de computer van de Gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de Website, van een storing in de browser of van het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

12. Cookies zijn een hulpmiddel dat door webservers wordt gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen. Het zijn kleine tekstbestanden die wij naar uw computer sturen om uw voorkeuren bij te houden en te onthouden wanneer u terugkomt. PADEL TALENT, SL gebruikt cookies om de navigatie door haar website te vergemakkelijken en om een ​​grotere efficiëntie en personalisatie van de aan gebruikers aangeboden diensten te verkrijgen. Met de gebruikte cookies kunnen we informatie opslaan over de voorkeuren en taal van de Gebruiker, om hem inhoud en aanbiedingen van bijzonder belang te kunnen tonen in overeenstemming met zijn profiel en om het aantal keren te registreren dat een bepaald bericht aan een Gebruiker wordt getoond ( over het algemeen nieuws op internet). De Gebruiker kan vrij beslissen of hij de gebruikte cookies al dan niet op zijn harde schijf plaatst. In die zin kan de Gebruiker zijn browser configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren, of om op het scherm een ​​melding te ontvangen van de ontvangst van elke cookie en op dat moment te beslissen of hij deze al dan niet in zijn browser wil plaatsen. harde schijf. . Om dit te doen, raden wij u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen, waar u kunt lezen hoe u de instellingen die u momenteel gebruikt, kunt wijzigen.

II. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GELEVERDE INHOUD EN DIENSTEN

De eigenaar van PADEL TALENT, SL levert zijn diensten en inhoud op continue basis met behulp van alle technische middelen waarover hij beschikt om de genoemde bepaling naar tevredenheid uit te voeren. De inhoud van PADEL TALENT, SL vormt of vervangt geen professioneel advies. Daarom is de eigenaar van PADEL TALENT, SL vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik of de toepassing van de informatie op deze website buiten zijn of haar doeleinden.

De eigenaar van PADEL TALENT, SL kan wijzigingen aanbrengen in de informatie op de websites en de diensten die via deze website worden aangeboden, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op claim of compensatie voor de gebruiker.

De eigenaar van PADEL TALENT, SL is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de niet-beschikbaarheid of continuïteit van de werking van PADEL TALENT, SL. Evenzo is de eigenaar niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of schade, direct of indirect, die kunnen worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker of de bestanden die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van virussen of andere kwaadaardige computertoepassingen die mogelijk op de bestanden worden gehost. websites. Op dezelfde manier wordt de gebruiker geïnformeerd dat PADEL TALENT, SL is gebouwd op WordPress en een groot aantal geïnstalleerde plug-ins bevat waarvan de veiligheid of betrouwbaarheid niet kan worden getest voorafgaand aan de implementatie ervan; Deze zijn echter alleen verkregen uit officiële bronnen of catalogi, dus een dergelijke betrouwbaarheid wordt verondersteld en niet gegarandeerd.

De eigenaar van PADEL TALENT, SL is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de kennis die ongeautoriseerde derden kunnen hebben van gebruikersgegevens en het gebruik dat zij ervan maken.

De eigenaar van PADEL TALENT, SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud, uitdrukkingen of meningen die door de gebruikers van de website worden uitgedrukt en gepubliceerd, waarbij laatstgenoemden als enige verantwoordelijk zijn voor alle doeleinden. De eigenaar behoudt zich het recht voor om moderatieacties of handelingen uit te voeren, inclusief het bewerken of verwijderen van aanstootgevende, onbeleefde of andere berichten die hij ongepast acht. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er periodiek moderatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, zolang de eigenaar er tijd voor heeft; en, in geen geval vóór de daadwerkelijke publicatie ervan, om, voor zover mogelijk, het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting in de hoogste reikwijdte te garanderen. Houd er echter rekening mee dat er automatische tools actief zijn die berichten die op spam lijken te controleren en blokkeren voordat ze worden gepubliceerd.

III. INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De teksten en grafische elementen waaruit PADEL TALENT, SL bestaat, evenals hun presentatie en montage, zijn het exclusieve eigendom van de eigenaar of de eigenaar beschikt over de noodzakelijke exploitatierechten. Onverminderd het voorgaande behoren de handelsnamen, merken of onderscheidende tekens die op deze website voorkomen en waarnaar wordt verwezen, toe aan hun respectievelijke eigenaren en worden ze beschermd door de geldende wetgeving terzake.

Het gebruik van hyperlinks naar PADEL TALENT, SL is toegestaan, zowel naar de hoofdpagina als naar de binnenpagina's.

Elk gebruik, transformatie of exploitatie van de inhoud van PADEL TALENT, SL voor doeleinden die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde is verboden.

Houd er rekening mee dat de meeste afbeeldingen die worden gebruikt om de pagina's en vermeldingen van PADEL TALENT, SL te illustreren, uit de database van Google Afbeeldingen zijn gehaald, dus als ze in ieder geval eigendomsrechten schenden, kunnen ze desgewenst worden aangepast of verwijderd door contact op te nemen met: met vermelding van de locatie van de afbeelding, de informatie van de eigenaar en zijn wens tot wijziging.

IV. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

PADEL TALENT, SL behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te wijzigen wanneer zij dit passend acht. De gebruiker is verplicht de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te lezen. Op dezelfde manier begrijpt en aanvaardt u alle clausules in dit document. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker om de bovengenoemde voorwaarden te lezen.