Disclaimer

Disclaimer
I. GEGEVENS EN VOORWAARDEN VAN Padel World Press (eigendom van Padel Company: Eventos y Comunicación SL)

Het bedrijf dat eigenaar is van het domein waaronder u toegang hebt gekregen tot deze informatie door op 'Juridische kennisgeving' te klikken, stelt bezoekers een reeks gegevens ter beschikking die volgens Wet 34/2002 van 11 juli betreffende 'Society Services and Information of Electronic Commerce' (LSSICE ) zijn verplicht

1. Padel World Press (van Padel Company: Eventos y Comunicación SL), laat je weten dat:

Padel World Press is geregistreerd als handelsnaam nr. 312.058 Padel World Press in de klassen 25, 28 en 35 op naam van Óscar Aguiar Núñez.
Bedrijfsnaam: Óscar Aguilar Núñez
Registratienummer: 2010C3656140284B
Maatschappelijke zetel: Avd. Monasterio de El Escorial 74 3ºC
Contactmethode: info@padelworldpress.es

2. We informeren u dat Padel Word Press ernaar streeft het publiek in het algemeen kennis te geven van de activiteiten die dit bedrijf uitvoert en de producten en diensten die het levert, door aankoopverzoeken door te geven aan de commerciële diensten die ons ondersteunen. Bovendien, om informatie te verstrekken met betrekking tot het onderwerp van elke thematische blog.

3. De informatie met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden in Padel Word Press (contracten, kenmerken, verwijzingen naar prijzen, toepasselijke belastingen, verzendkosten, wanneer deze voor rekening van de gebruiker zijn en andere specifieke omstandigheden), wordt aan de gebruiker meegedeeld via een factuur voorafgaand aan de betaling daarvan of op verzoek via de verschillende contactmiddelen die u vindt in onze rubriek Contact.

4. In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsvoorschriften, garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die door uw klanten worden verstrekt. Zie Privacybeleid en gegevensbescherming.

5. De intellectuele eigendomsrechten van Padel Word Press, de broncode, het ontwerp, de navigatiestructuur, databases en de verschillende elementen daarin zijn het eigendom van Padel Company: Eventos y Comunicación SL, wat overeenkomt met de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten van Padel hetzelfde op welke manier dan ook en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare mededeling, beschikbaarstelling en transformatie.

6. De gebruiker is bij uitzondering gemachtigd om de inhoud van Padel Company: Eventos y Comunicación SL gedeeltelijk te reproduceren, alleen en uitsluitend als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

Dat het compatibel is met de doeleinden van het web.
Dat het wordt uitgevoerd met het enige doel en de bedoeling om de informatie voor persoonlijk en privégebruik te verkrijgen, absoluut uitgesloten voor enig doel of commercieel gebruik of voor distributie, openbare communicatie, transformatie of decompilatie.
Dat niets van de inhoud, documenten of afbeeldingen met betrekking tot deze website op enigerlei wijze wordt gewijzigd.
Dat geen enkele afbeelding, pictogram of afbeelding die op deze website beschikbaar is, wordt gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd afzonderlijk van de tekst of andere afbeeldingen die ermee gepaard gaan.
Elk ander gebruik moet vooraf en uitdrukkelijk worden meegedeeld en geautoriseerd.

7. Padel Company: Eventos y Comunicación SL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de verbinding of inhoud van links van derden waarnaar op het web wordt verwezen.

8. Padel Company: Eventos y Comunicación SL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen in de informatie op haar website of in de configuratie en presentatie ervan.

9. Padel Company: Eventos y Comunicación SL garandeert niet de afwezigheid van fouten bij toegang tot het web, in de inhoud ervan of dat het wordt bijgewerkt, hoewel Padel Company: Eventos y Comunicación SL zijn best zal doen om, waar nodig, te voorkomen , corrigeer of update ze.

10. Zowel de toegang tot Padel Company: Eventos y Comunicación SL als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met zijn gebruikersidentificatie worden uitgevoerd. Het zal met name verantwoordelijk zijn voor het kiezen van robuuste wachtwoorden en zinnen als wachtwoorden en herinneringen, dat wil zeggen cijfers en letters en zelfs, in systemen die dit toestaan, leestekens en speciale tekens die moeilijk te raden zijn. De Gebruiker zal in het bijzonder vermijden om woorden uit het woordenboek te kiezen, woorden die op hemzelf betrekking hebben (familienaam, adres, geboortedatum, enz.) of die gemakkelijk te raden zijn (combinaties van namen met maanden, voor- en achtervoegsels, enz.) . Padel Company: Eventos y Comunicación SL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de informatie.

11. Padel Company: Eventos y Comunicación SL is niet verantwoordelijk voor mogelijke beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor mogelijke schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen. de aanwezigheid van virussen op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het web, een storing van de browser of het gebruik van niet-geüpdatete versies daarvan.

12. Cookies zijn een hulpmiddel dat door webservers wordt gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen. Het zijn kleine tekstbestanden die we naar uw computer sturen om uw voorkeuren bij te houden en te onthouden wanneer u terugkomt. Padel Company: Eventos y Comunicación SL gebruikt cookies om het browsen op haar website te vergemakkelijken en om een ​​grotere efficiëntie en personalisatie van de diensten die aan gebruikers worden aangeboden te verkrijgen. Met de gebruikte cookies kan informatie worden opgeslagen over de voorkeuren en taal van de Gebruiker, om inhoud en aanbiedingen van speciaal belang te kunnen tonen in overeenstemming met hun profiel en het aantal keren vast te leggen dat een bepaald bericht aan een Gebruiker wordt getoond ( algemeen nieuws op het web). De Gebruiker kan vrij beslissen of hij de gebruikte cookies al dan niet op zijn harde schijf implanteert. In die zin kan de gebruiker zijn browser configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren, of om een ​​melding op het scherm te ontvangen van de ontvangst van elke cookie en op dat moment beslissen of hij deze al dan niet op zijn harde schijf. . Om dit te doen, raden we de help-sectie van uw browser aan, om erachter te komen hoe u de instellingen die u momenteel gebruikt, kunt wijzigen.

II. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GELEVERDE INHOUD EN DIENSTEN

De eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL levert zijn diensten en inhoud doorlopend met gebruikmaking van alle technische middelen die tot zijn beschikking staan ​​om de dienst naar tevredenheid uit te voeren. De inhoud van Padel Company: Eventos y Comunicación SL vormt of vervangt geen professioneel advies, dus de eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL is vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de toepassing van de informatie op deze website buiten zijn doeleinden.

De eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL kan wijzigingen aanbrengen in de informatie op de websites en de diensten die via deze website worden aangeboden zonder de gebruiker het recht te geven om te claimen of schadeloos te stellen.

De eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de niet-beschikbaarheid of continuïteit van de werking van Padel Company: Eventos y Comunicación SL. Evenzo is de eigenaar niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of schade, direct of indirect, die kunnen worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker of aan de bestanden die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van virussen of enige andere kwaadwillende computertoepassing die kan worden gehost op de websites. Op dezelfde manier wordt de gebruiker geïnformeerd dat Padel Company: Eventos y Comunicación SL is gebouwd op WordPress en een groot aantal geïnstalleerde plug-ins bevat waarvan de veiligheid of betrouwbaarheid niet kan worden getest voordat ze in gebruik worden genomen; deze zijn echter alleen verkregen uit officiële bronnen of catalogi, dus de betrouwbaarheid wordt verondersteld, niet gegarandeerd.

De eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de kennis die onbevoegde derden kunnen hebben van gebruikersgegevens en het gebruik dat zij daarvan maken.

De eigenaar van Padel Company: Eventos y Comunicación SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud, uitingen of meningen die worden geuit en gepubliceerd door gebruikers van de website, waarbij laatstgenoemde als enige verantwoordelijk is voor alle doeleinden. De eigenaar behoudt zich het recht voor om elke moderatieactie of -handeling uit te voeren, inclusief het bewerken of verwijderen van aanstootgevende, onbeleefde of andere berichten die hij ongepast acht. De gebruiker wordt gewaarschuwd dat de moderatiehandelingen periodiek zullen worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de eigenaar er tijd voor heeft; en in geen geval voorafgaand aan de daadwerkelijke publicatie ervan om, voor zover mogelijk, het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting in de hoogste reikwijdte te waarborgen. Er wordt echter opgemerkt dat er actieve automatische tools zijn die berichten die spam lijken te controleren en blokkeren voordat ze worden gepubliceerd.

III. INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De teksten en grafische elementen waaruit Padel Company: Eventos y Comunicación SL bestaat, evenals hun presentatie en montage, zijn het exclusieve eigendom van de eigenaar of deze laatste heeft de nodige exploitatierechten. Niettegenstaande het voorgaande behoren de handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens die op deze website verschijnen en waarnaar wordt verwezen, toe aan hun respectievelijke eigenaren en worden ze beschermd door de huidige wetgeving op dit gebied.

Het gebruik van hyperlinks naar Padel Company: Eventos y Comunicación SL, zowel naar de hoofdpagina als naar de binnenpagina's, is toegestaan.

Elk gebruik, transformatie of exploitatie van de inhoud van Padel Company: Events and Communication SL voor doeleinden die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde is verboden.

Het wordt aangeraden dat de meeste afbeeldingen die worden gebruikt om de pagina's en vermeldingen van Padel Company te illustreren: Eventos y Comunicación SL uit de google afbeeldingendatabase zijn gehaald, zodat ze, als ze in elk geval eigendomsrechten schenden, kunnen worden gewijzigd of verwijderd als zij dit wensen door contact op te nemen met: met vermelding van de plaats van de afbeelding, de gegevens van de eigenaar en hun wens om deze te wijzigen.

IV. WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

Padel Company: Eventos y Comunicación SL behoudt zich het recht voor om haar gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te wijzigen wanneer zij dit nodig acht. De gebruiker is verplicht de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen. Evenzo begrijpt en aanvaardt u elk van de clausules in dit document. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker om de bovengenoemde voorwaarden te lezen.